การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เตรียมความพร้อม

ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟู ชุมชนดินแดง และนายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา...

ร่วมกันพัฒนา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง...

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์...

การเคหะแห่งชาติร่วมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว "โครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)" โดยมี...

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.จเรรัฐ ปิ้งคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 – 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 การเคหะแห่งขาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จังหวัดอยุธยา จัตพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบ...

การเคหะแห่งชาติ เร่งเครื่อง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ มุ่งสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงด้วยกระบวนการที่สำคัญ คือการปรับปรุงการพัฒนาอาคาร...

การเคหะแห่งชาติ หารือ NECTEC นำระบบ “เกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ”ประยุกต์ใช้ในพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด...

การเคหะแห่งชาติ ผนึก “การประปานครหลวง” ยกระดับบริหารจัดการน้ำในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างอาชีพผู้อยู่อาศัยใน “โครงการอาคารเช่า” ทั่วประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน...

ประชาคมคลองจั่น ล้อมวงพูดคุยสนทนา “วิธีดูแลปรับปรุงสนาม การดูแลรักษาสนาม การใช้สนามฯ เพื่อให้ชาวชุมชนใช้งานอย่างยั่งยืน”

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content