CG2

กคช. จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2564 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นของคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านคุณธรรม โปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด”

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content