การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพฯรวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

...

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 ถึงแนวทางความร่วมมือ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์”

...

การเคหะแห่งชาติเร่งรัดจัดหาเครื่องเล่นเด็กและแนวทางการพัฒนาชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 ประชาพัฒนาและโครงการเคหะชุมชนฯ ลาดกระบัง 2

...

การเคหะแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ กทม. และ บช.น. ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

...

การเคหะแห่งชาติแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมร่วมประชุมหารือการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย)

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ พก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมด้านอาชีพ ซัก อบ รีด ให้กับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content