สินค้าและบริการ

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือสนใจในโครงการของเรา กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สร้างบ้านด้วยใจ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทุนคุ้มค่า

สร้างเพื่อทุกคน

ราคาเข้าถึงได้

สังคมคุณภาพ

hand-wheelchair-wheel-close-up

บ้านที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable Homes)

ออกแบบเพื่อคนทุกคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับสำหรับคนทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย หัวใจสำคัญของการออกแบบคือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

การระดมทุนพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ (ESG Bonds)

ในการออกพันธบัตรเพื่อสังคมและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Social Cohesion and Just Society) และการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

financial-business-investment
house-hand-holding-paper-heart

บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Village)

เราคำนึงถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยการออกแบบด้านการถ่ายเทความร้อน ทิศทางลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลดพลังงาน การใช้วัสดุสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในการซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินทั่วไป ให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

team-up

โครงการ ขายไฮไลท์ ของเรา

ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการ พิเศษ ของเรา

Sukpracha-ChalongKrung

โครงการบ้านเคหะสุขประชา

การเคหะแห่งชาติถอดบทเรียนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์ความรู้ในโครงการเคหะสุขประชา และน้อมนำปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครูต้นแบบเศรษฐกิจสุขประชา กำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการ ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูรากฐาน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ด้วยวิถีเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน จึงเกิดเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาศในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม

bg_nha_low_income

ยังไม่พบโครงการที่ต้องการ?

ลองคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดของเราสิ

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content