บริการอิเล็กทรอนิกส์

บริการอิเล็กทรอนิกส์

เรารวบรวมระบบงานเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและประชาชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

เตรียมพบกับบริการใหม่

การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนของเราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Compare listings

เปรียบเทียบ