การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อหารือแนวทางการบริหารและการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมหารือแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาระบบ และการออกเอกสารในรูบแบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

...

การเคหะแห่งชาติประชุมร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

...

กกรเคหะแห่งชาติชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมอาคาร และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 ในรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

...

การเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนาม MOU กับ สศก. เดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรร่วมกัน

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยของเด็กในสถานการณ์การชุมนุม

...

Compare listings

เปรียบเทียบ