การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาตินำ 4 โปรเจกต์ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำผลงาน 4...

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูฯหลักสูตร “การอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูง” โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง รุ่นที่2

...

การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง
พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง การเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติหนุนกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content