กุมภาพันธ์ 2021

กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมโครงการเคหะชุมชนยโสธร และบ้านพักข้าราชการยโสธร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

ผู้อยู่อาศัยยืนยัน ทาว์นโฮม 2 ชั้น อุบลราชธานี น่าอยู่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต...

กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์...

กคช. ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

กคช.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นสำรวจพื้นที่โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะที่1 เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นสำรวจพื้นที่โครงเคหะชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่้อเตรียมเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต...

กคช. เร่งบริหารจัดการชุมชน “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เร่งเดินหน้าบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมทุกมิติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content