เมษายน 2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์ Covid – 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือ    ลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่...

การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.บุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์   วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.พังงา

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายคำแหง ทองอินทร์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.สุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 การเคหะแห่งชาติ โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปี 2564 ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content