การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแฟลตที่ 15 -16)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ กคช. พ.ศ. 2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

...

การเคหะแห่งชาติหารือ อบต. บึงพระเพื่อประสานความร่วมมือ การมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ)

...

การเคหะแห่งชาติ จับมือกับ “เนคเทค สวทช.” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC)...

การเคหะแห่งชาติหารือกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน

...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการทำงานด้านพัฒนาสังคมพร้อมเร่งรัดการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

...

สคจ.ลพบุรี และพมจ.สิงห์บุรี เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบป

...

Compare listings

เปรียบเทียบ