ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สบน. และ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชุมพรเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ระยะ 3 และ 4

...

การเคหะแห่งชาติติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่จะมอบโอนฯ ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน)

...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2565

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย)

...

การเคหะแห่งชาติการประชุมพิจารณาโครงการสำคัญเพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง ครั้งที่ 22564 ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง

...

การคหะแห่งชาติลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักเคหะจังหวัดจันทบุรี

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกัน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหางานซ่อมแซมล่าช้า

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกัน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหางานซ่อมแซมล่าช้า

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content