ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชุมหารือ ติดตามงานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกันการก่อสร้างล่าช้า และแนวทางในการแก้ไขงานซ่อมแซมในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)

...

ประชุมหารือ ติดตามงานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกันการก่อสร้างล่าช้า และแนวทางในการแก้ไขงานซ่อมแซมในโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

ติดตามความคืบหน้าการทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

...

ติดตามความคืบหน้าการทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

พม. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สคจ.พิษณุโลกเพื่อติดตามภารกิจและสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

...

พม. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตามภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สคจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามภารกิจและสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content