กุมภาพันธ์ 2021

การติดต่อการเคหะแห่งชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร การติดต่อการเคหะแห่งชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

กคช. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2564 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นของคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

วาไลนไทน์นี้ “เพียงคำเดียว” ช่วยสร้างครอบครัวรักกัน 5 รูปแบบ

วาไลนไทน์นี้ "เพียงคำเดียว" ช่วยสร้างครอบครัวรักกัน 5 รูปแบบ 1. คิดถึงกัน 1 นาที2. ทักทายด้วยคำดีๆ 1 คำ3.โทรหา 1 ครั้ง (ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน)4....

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอตก.ในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการตลาดสินค้าเกษตร

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ