การเคหะแห่งชาติร่วมประชุม”ประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกความตกลงโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (GEF 7) ต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567″

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมชี้แจงข้อมูลในการ “ประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกความตกลงโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (GEF 7) ต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความตกลงฯ และมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเสนอ (ร่าง) บันทึกความตกลงฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content