วันไอโอดีนแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ชุมชนดินแดงเพื่อตรวจสอบคุณภาพเกลือไอโอดีนในการปรุงอาหารของร้านอาหารในชุมชน เนื่องใน “วันไอโอดีนแห่งชาติ” พร้อมรณรงค์ให้ร้านค้าปรุงอาหารโดยใช้เกลือไอโอดีนเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content