การเคหะแห่งชาติ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในนำรถ Mobile พาณิชย์ (ธงฟ้า) จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 8 ชั้น

...

การเคหะแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในนำรถ Mobile พาณิชย์ (ธงฟ้า) เข้ามาให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพฯรวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

...

ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 1สำรวจผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

...

Compare listings

เปรียบเทียบ