กิจกรรม CG

“ผว. ย้ำ กคช. ต้องเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใส”ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดเป็นธรรมและโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

...

Compare listings

เปรียบเทียบ