ร่วมเสวนา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมการนำเสนอ “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร” ในหัวข้อ “ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ภายในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “การวางแผนครอบครัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย” โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content