คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งขาติ ในฐานะประธาน
กรรมการบริทารพัฒนาชุมขนและพื้นฟูเมือง ตร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งขาติ พร้อมด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ติดตามความกัาวหนัาการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา) โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเหะแห่งชาติให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งโครงการ
ทั้งนี้ กรรมการการเคหะแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มยอดขาย เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชนนพื้นที่ โดยให้เน้นจุตเต่นของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน
สำหรับบ้านอยู่อาศัย (เบอร์ 5) ทั้งต้านการออกแบบและการใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงติดต่อ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ในราคาส่วนลดพิศษ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารการยื่นขอสินเชื่อเบื้องตัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการถูกปฏิเสรสินเชื่อจากธนาคาร เป็นตัน
สำหรับโครงการโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมขน จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา) จัดสร้างเป็น
บ้านแฝด 2 ชั้น และทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 322 หน่วย ปัจจุบันสามารถก่อสร้างได้ร้อยละ
75.25 คาดว่าจะก่อสร้งแล้วเสร็จโนเดือนสิงหาคม 2566 และสามารถส่งมอบได้ในเดือนกันยายน 2566 นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content