“การเคหะแห่งชาติติดตามความก้าวหน้าอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายคมสัน พิลาสมบัติ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โครงการอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจัดสร้างเป็นอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น โดยกิจการร่วมค้า MCO Joint Venture โดยมี ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content