“การเคหะแห่งชาติ” ชู “โครงการซ่อมเร่งด่วน ภายใน 72 ชั่วโมง” (NHA Fast)

“การเคหะแห่งชาติ” ชู “โครงการซ่อมเร่งด่วน ภายใน 72 ชั่วโมง” (NHA Fast)

แก้ไขปัญหากระบวนการแจ้งซ่อมล่าช้า มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกบ้านทั่วประเทศ

เดินหน้าพัฒนาการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยทั้งอาคารแนวราบ อาคารสูง ฯลฯ ถึงปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 700,000 หน่วย ด้วยจำนวนหน่วยที่มีมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติ ประสบปัญหาเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงเรื่องการร้องเรียนจากลูกบ้านในการแจ้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการซ่อม ตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ร้องขอได้มากขึ้น การเคหะแห่งชาติ จึงได้มีการดำเนินโครงการซ่อมเร่งด่วน ภายใน 72 ชั่วโมง (NHA Fast) โดยจัดทีมเฉพาะกิจงานซ่อมเร่งด่วนประจำพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และประจำตามภูมิภาคต่างๆ พร้อมพัฒนาการแจ้งซ่อมผ่านระบบ Customer Caring ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศรับแจ้งซ่อม/ปัญหาภายในโครงการ ที่ลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยสามารถแจ้งซ่อมบ้านและอาคารชุด รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการซ่อมฯ ได้ตลอดเวลา ครอบคลุมโครงการของการเคหะแห่งชาติทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค

“โครงการ NHA Fast จะช่วยแก้ปัญหางานซ่อมเร่งด่วนในพื้นที่โครงการของการเคหะแห่งชาติ ให้สามารถดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ช่วยยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติมากยิ่งขึ้น”  นายทวีพงษ์ กล่าว

สำหรับขั้นตอนการแจ้งซ่อมผ่านระบบ Customer Caring หลังจากที่สำนักงานเคหะนครหลวงและเคหะจังหวัด แต่ละพื้นที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือหนังสือแจ้งซ่อมจากลูกบ้าน หรือจากสายด่วน 1615 ทีมผู้ปฏิบัติการ NHA FAST ของแต่ละหน่วยงานจะลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบความเสียหาย จากนั้นจึงนำข้อมูลไปลงระบบ Customer Caring ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน/ฝ่ายบริหารงานชุมชนจะเป็นผู้ประมาณราคา และอนุมัติงบประมาณ

การประเมินระดับงานซ่อม จะแบ่งตามความเสียหายเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ความเสียหายน้อย ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ภายใน 72 ชั่วโมง ระดับ 2 ความเสียหายปานกลาง ที่ประเมินแล้วต้องใช้ระยะภายใน 7 วัน และระดับ 3 ความเสียหายมาก เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่ประเมินแล้วต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 7 วัน

“เราคาดหวังว่าโครงการ NHA Fast จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัย ร ว ม ทั้ งทำให้ ร ะ บ บ  ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค –ส า ธ า ร ณู ป ก า ร พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   ยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจูงใจให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือเช่าบ้านของการเคหะแห่งชาติ เกิดความมั่นใจในการเข้ามาเป็นลูกบ้านการเคหะแห่งชาติมากยิ่งขึ้น” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content