การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
การเคหะแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ การเคหะแห่งชาติ โดยมี
พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามร่วมกัน พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภาณุรัตน์
หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (ช่วยเหลืองานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยหนึ่งในต้นตอของปัญหาอาชญากรรมคือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกัน แก้ไข และบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านอย่างยั่งยืน
สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเคหะแห่งชาติ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข้งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่เข้มแข็ง โดยมี
การคัดเลือกชุมชนการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ ทั่วประเทศ จำนวน 20 ชุมชน 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี สระบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง น่าน สุราษฎร์ธานี และสงขลา ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม นำไปบำบัดรักษาฯ ตามกระบวนการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล เช่น การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซ้ำอีก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content