พม.โดยการเคหะแห่งชาติมอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” ให้กลุ่มเปราะบาง
ในพื้นที่ 4 เขตของกรุงเทพมหานคร ดีเดย์พื้นที่หนองจอกแห่งแรก 6 ส.ค. 64

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำ “ถุงกำลังใจ
สู้โควิด – 19” จากสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่เขตหนองจอก
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวจำนวน 351 ถุง ให้กับนางสารภี บัวเกษ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตหนองจอก และนายศรีศักดิ์ แสงสุข ประธานชุมชนแผ่นดินทอง หมู่ 5 เขตหนองจอก เพื่อนำไปกระจายส่งมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตหนองจอกต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตปกติประจำวันเปลี่ยนไปอย่างลำบากมากขึ้น จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยกระทรวง พม. ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยใช้เงินบริจาคจากบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6,796 ชุด
เพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ภายในถุงยังชีพที่นำมามอบให้กับ อพม.เขตหนองจอกในวันนี้ มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในสภาวะแบบนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตกรุงเทพฯ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติถือโอกาสนี้สอบถามสารทุกข์สุกดิบพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมถึงให้กำลังใจและให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเปราะบางกำลังประสบปัญหาทางสังคมและความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด – 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 หรือสายด่วนคนพิการ โทร.1479 หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content