พม. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส” (ANTI – CORRUPTION) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมมุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content