กคช.จัดประชุมสื่อสารถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ กคช. พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 และในส่วนของการเคหะแห่งชาติ ได้คะแนนที่ค่าเฉลี่ย 85.96และได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การให้บริการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียม จากนั้นได้มีการกล่าวสาสน์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Housing for All : A Better Urban Future หรือ ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตของเมืองที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content