การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยฯ โครงการเคหะชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะเคหะชุมชนรามอินทรา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งเข้าใจวิธีการอพยพหนีไฟในอาคารสูงอย่างถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นให้ผู้อยู่อาศัยได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงในแบบต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและระงับเหตุเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจวิธีการนำ EM มาใช้ในครัวเรือนและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content