ผู้ว่าฯ มอบนโยบายงานด้านการบริหารชุมชน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานมอบนโยบายด้านการบริหารงานชุมชนให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายบริหารงานชุมชน โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 และ 3 เข้ารับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนขับเคลื่อนภารกิจด้วยค่านิยมองค์กร คือ SOCAIL โดยเฉพาะค่านิยม S พร้อมเป็นผู้ให้ และค่านิยม O มีใจเปิดกว้าง อยากให้ฝังลงใน DNA ของทุกคน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรสืบทอดต่อกันไป โดยเฉพาะเคหะจังหวัดและเคหะนครหลวงท ซึ่งถือเป็นตัวแทนของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่นั้นๆ จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการเป็นผู้นำ และเมื่อกระทำการสิ่งใดจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของภาครัฐ ประชาชน และองค์กรเป็นสำคัญ รวมทั้งขอให้ผู้ปฏิบัติงานสายชุมชนปฏิบัติตามนโยบายของ พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ที่ต้องการให้การเคหะแห่งชาติเร่ง “ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content