การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายใต้โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา โดยมี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ ช้างทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา
โครงการบ้านสบายเพื่อยายตามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิมได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content