Supattra

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

จะมีคนมาขอซื้อบ้านเอื้ออาทรต่อ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ค่าใช้จ่ายในการโอน เปลี่ยนสัญญา ราคาเท่าไหร่คะ ราคาบ้านเหลือ290000คะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content