Mongkhol

  • 4 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

ผมลวทะเบียนเช่าห้องไว้กับการเคหะยังไปทำสันยาเช่าได้อยู่ใหม ครับ แล่วต้องใช้เอกสารอะรียบ้างครับ แล้วต้องจ่ายค่่เช่าค่ามัดจำล่วงหน้าเลยใหมครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ