อนุวรรตน์ พรหมคำ

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

ขอสอบถามโครงการน้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก
ปัจจุบันการเคหะฯยังดูแลรับผิดชอบโครงการฯอยู่หรือไม่ หากดูแลรับผิดชอบโครงการนี้อยู่ การเคหะฯมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร
1.ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
2.การดูแลรักษา ความสะอาด/กำจัดวัชพืช/ระบบระบายน้ำ
3.การใช้พื้นที่สาธารณะ/การจอดยานพาหนะ
4.วิธีดำวิชาการ/ระยะเวลาที่จะเริ่มดำทานอาหาร
ขอบคุณครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content