ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่2 (อาคารแฟรตที่ 23 – 24)

...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรื่อง โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชุมหารือแนวทางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเคหะชุมชนบางบัว

...

การเคหะแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานท้องถิ่นร่วมประชุมหารือกับผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร ประชาสำราญ

...

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแฟลตที่ 9-10)

...

สคล.สาขาหนองจอก ร่วมกับ สำนักงานเขตหนองจอก ประชุมแก้ไขปัญหาขยะภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรประชาสำราญ

...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 4 ประชุมกรรมการกลางนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

...

กคช. ร่วมกับ อบต. กระแสบน จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยก่อนมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้แก่ อบต. กระแสบน

...

กองพัฒนาชุมชน 1 ร่วมกับ สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมความรู้นิติบุคคลชุมชนการเคหะให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) ระยะ 1 – 2

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ทำการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไป

...

Compare listings

เปรียบเทียบ