ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาในมิติสังคม ด้านผู้นำองค์กรชุมชน

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอตก.ในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการตลาดสินค้าเกษตร

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวชุมชนในการแก้ไขปัญหาภายในเคหะชุมชนห้วยขวาง

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมโครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ