การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติ ให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ให้ได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ

...

การเคหะแห่งชาตินำ สบน. และทริส ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการ (Site Visit) เพื่อประเมินผลโครงการเงินกู้ “โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 และ 4 “

...

การเคหะแห่งชาติร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน โครงการ”เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back-to-School)”

...

การเคหะแห่งชาติร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

...

บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำให้แก่การเคหะแห่งชาติเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

...

สคล.สาขาห้วยขวาง เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในโครงการอาคารสงเคราะห์ยมราช (สิริสาสน์)

...

การเคหะแห่งชาติ โดย สคจ.ปราจีนบุรี สาขา 2 ร่วมกับผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

...

Compare listings

เปรียบเทียบ