ข่าวกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สัมมนาทบทวนมาตรการ และคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน...

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้...

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาหลักสูตรแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร    ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA ของ กคช.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช. จัดสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช. เร่งผลักดันแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี (พ.ศ....

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม...

กคช. แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม...

พม. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ...

กคช.จัดประชุมสื่อสารถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์...

Compare listings

เปรียบเทียบ