ข่าวกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเคหะแห่งชาติ ร่วมออกบูธนิทรรศการ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา”พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในกิจกรรม “ครอบครัววิถีใหม่สู่สังคมเข้มแข็ง รุ่นที่ 5” ของกระทรวง พม.

         ...

สัมมนาทบทวนมาตรการ และคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน...

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้...

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาหลักสูตรแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร    ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ITA ของ กคช.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช. จัดสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช. เร่งผลักดันแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ปี (พ.ศ....

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม...

กคช. แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content