การเคหะแห่งชาติก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % คาดว่าจะส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยประมาณเดือนพฤษภาคม 2567

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอาคารพักอาศัย
อาคาร D1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 งวดสุดท้าย โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1

               สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัย สูง 35 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ จำนวน 612 หน่วย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้องพักอาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางและคนพิการ และห้องพักสำหรับบุคคลทั่วไป ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % คาดว่าจะให้ผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 23-32 เข้าอยู่อาศัยได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content