การเคหะแห่งชาติคว้ารางวัล “องค์กรเกียรติยศต้นแบบ” ในงาน “หอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศต้นแบบ” จากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในงานพิธีมอบโล่รางวัล“หอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อส่งเสริมการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน ณ ห้องประชุม B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรเกียรติยศต้นแบบ” จากการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้ได้มาตรฐานสูง ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการออมทรัพย์และการสร้างวินัยทางการเงิน และโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งยังส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content