แรกเปลี่ยนเรียนรู้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วม “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการส่งเสริมบรรษัทภิบาลแก่คู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” ภายใต้ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงาน ป.ป.ช.” ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content