การเคหะแห่งชาติจัดเสวนาและบรรยายหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคต”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาและบรรยายหัวข้อ“ที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคต” โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องได้นำองค์ความรู้ไประยุกต์ใช้ตามภารกิจและขยายผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตประชากรทุกกลุ่ม ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของสังคมผู้สูงอายุ (Super – aged society) ประเทศต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคต” โดย รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายในหัวข้อ “ รูปแบบที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ยั่งยืน” โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Excellence Center) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ
“แนวทางการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” โดย นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content