MOU ส่งเสริมการออม

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว เพื่อส่งสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ในการออมเงินกับ กอช. ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content