การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการค้าในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง

นายบรรยเวกษก์ แก้วขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์
ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการค้าในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว โฉนดเลขที่ 78013 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-2-47 ไร่ (247 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 260,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 18,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 19,700 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 30,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคกลาง
และภาคตะวันออก ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 7414 และสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 เลขที่ 201 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.129 ตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3849 4993-4 และ 084 387 4031 ในวันและเวลาทำการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content