การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนาการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงานสัมมนา “การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ” โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางดารุณี แจ่มใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนล่าง นางธัชมน บุญผล พนักงานจัดการทรัพย์สิน 9 นางน้ำเพชร ดิเส็ม ผู้อำนวยการกองบริหารงานชุมชนปริมณฑลตอนล่าง เขต 2 เคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 – 5 พร้อมผู้ปฏิบัติงนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหาการอยู่อาศัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา 14) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการสวัสติการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมพราว ครัวบุญเลิศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content