รับฟังข้อคิดเห็น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวนรา วรศิวะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และ นายธรรม์ เด่นดวง ที่ปรึกษาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับ นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปไต้ด้นการตลาด การเงินและการลงทุนโดรงการ ภายใต้แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำรายละเอียดกรณีรูปแบบการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบการลงทุนโครงการฯ ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ภารกิจของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ปรึกษาโครงการจะนำข้อคิดเห็นตังกล่าวไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content