ติดตามความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ รการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประฐานในการตรวจการจ้าง พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการตรวจการจ้างที่กี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ร่วมตรวจรับงานครั้งที่ 22 โคยความคืบหน้าการก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้ 94.30% เร็วกว่าแผน 2.11 โดยมีรายะเอียดของผลการดำเนินงานประกอบด้วย งานโครงสร้างและต่าไช้จ่ายพิเศษ 98.58%งานสถาปัดยกรรม 83.86% งนระบบสิฟต์โตยสาร 94.96% งานระบบ 91.10% และงานภูมิสถปัตยกรรม 60.56% ซึ่งคาตว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนย้ายผู้อยู่อาศัยจากแฟลต 23-32 เข้าอาคาร D1 ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กำชับให้เร่งรัตการก่อสร้างและแก้ไขปัถูหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนแม่บทโครงการฯ รวมถึงการหารือถึงแนวทางการก่อสร้างอาคาร D2 ที่จะก่อสร้างในระยะถัดไป เพื่อปัองกันปัญหาและอุปสรรคให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้าง ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content