การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิประกอบการเดินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในโครงการอาคารเช่ามาตราฐานรองเพชรเกษม 91

นายบรรยเวกษก์ แก้วขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์
ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิประกอบการเดินรถจักรยานยนต์รับจ้างในโครงการอาคารเช่ามาตราฐานรองเพชรเกษม 91 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ขนาดพื้นที่ 7.9 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 16,500 บาท ระยะเวลาการไห้ สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,100 บาท ปีที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,160 บาท ปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,220 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 2,000 บาท กำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 3,660 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคใต้
ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6758 ในวันและเวลาทำการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content