การเคหะแห่งชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่แขวงดินแดง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื้นที่ปฏิบัติการชุมชนชานเมือง และแฟลตเคหะชุมชนห้วยขวาง โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามกับพลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน ณ สนามกีฬาห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลมอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย “Quick Win” ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ติดตามดูแลและช่วยเหลือทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชานเมืองและแฟลตเคหะชุมชนห้วยขวาง มีประชากรรวมกันประมาณ 13,500 คนโดยจะค้นหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อเข้ารับการบำบัดแบบระบบ CBTX อย่างน้อย จำนวน 200 รายขึ้นไป ส่งผลให้ผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งทำให้ชุมชนมีความสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content