การเคหะแห่งชาติประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานใน “พิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของ กคช.” ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยอันดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านความโปร่งใส พร้อมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content