การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หลักสูตรการยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศ”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ (MOU) “หลักสูตรการยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศ ” โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธี ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content