การเคหะแห่งชาติจัดงานเสวนาและบรรยายวิชาการในหัวข้อ “Climate Change กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะ แห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาและบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “Climate Change กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย” เพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักรับรู้งานเผยแพร่บทบาทด้านวิชา การและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทรรศนะแนวคิดเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ โดยมี ดร.กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น โครงการเมืองแห่งอนาคตระดับโลก องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UN Habitat) บรรยายในหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันกับผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต” ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content