รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยแก่ครัวเรือนเปราะบางโดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาพู่ (ศพอส) อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content