การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ปัญหาคุณภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนโครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้อยู่อาศัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content