ประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานใหม่ และนักศึกษาจบใหม่ (First Jobber) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมที่ดินไว้จำนวน 2 แห่ง คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (หลักหก และเชียงราก) โดยการบูรณาการการดำเนินโครงการระหว่างการเคหะแห่งชาติและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อาศัยตามนโยบายของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการใช้ศักยภาพที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด Transportation Oriented Development: TOD การเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัยกับระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งระบบราง และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content